ראשי > כלכלה > צרכנות > כתבה
בארכיון האתר
מס על שכר דירה
מיטל דוידוב, ממשרד רואי חשבון ארצי את חיבה, צוללת לנבכי המיסוי של בעלי הבית
לכתבה הקודמת דפדף בכלכלה לכתבה הבאה
מיטל דוידוב
12/1/2005 15:48
בהתאם למצב החוקי כיום, אדם אשר בבעלותו דירות בישראל, המושכרת למגורים יכול לבחור אחד משלושה מסלולי מיסוי, בהתקיים התנאים המנויים בכל אחד מן המסלולים:
 
1. פטור ממס על פי חוק מס הכנסה בכפוף לתקרה מסוימת, ובמגבלות מסוימות.
 
2. חבות במס בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה ללא מגבלה במספר הדירות המושכרות למגורים וללא הגבלת
תקרת ההכנסה. הקלה זו תחול בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט להלן.
 
3. חבות במס בשיעור מלא - על פי מדרגות המס החלות על היחיד. כלומר אם מדרגתהמס הרלוונטית הינה 45%, שיעור המס שיחול על הכנסות משכר הדירה - 45%. הכנסות מהשכרת דירות למגורים מחויבות במס במדינת ישראל על פי המועד שבו נתקבלו בפועל גם אם נתקבלו מראש למספר שנים.
 
מסלול "פטור ממס"
 
בראשית שנות התשעים, עם תחילתה של העלייה הגדולה מברית המועצות, חוקק חוק מס הכנסה  במטרה לעודד השכרת דירות למגורים.
 
החוק קבע פטור ממס להכנסה מדמי שכירות למגורים עד לתקרה מסוימת (כ- 7,500 ₪ לחודש). במידה וסכום ההכנסה חרג מסכום תקרת הפטור, "נקנס" בעל ההכנסה בהקטנת תקרת הפטור בגובה החריגה. כלומר אם חרג ב- 1000 שקל (הכנסות של 8500 שקל), הוא ישלם מס על 2000 שקל - 1000 בגין החריגה, ו- 1000 קנס.
 
"דירת מגורים"
 
על פי הוראת השעה יכול שתהא רק דירה (או חלק מדירה) בישראל, המיועדת לשמש למגורים ליחיד בלבד (יינתן גם הפטור אם השוכר הוא חברה, שההשכרה אושרה על ידי שר האוצר - כגון למגורי חיילים, למוסדות ציבור וכדומה). הוראת השעה נחקקה לתקופה קצרה והוארכה מידי שנה עד לתום שנת המס 2003.
 
בתיקון שנתקבל בכנסת ביום 5.7.2004 הוארכה, כמו בשנים הקודמות, תחולתה של הוראת השעה  עד לתום שנת 2004.
 
אלא שהפעם נוסף חידוש - נקבע מראש כי ההוראה תחול גם בשנים 2005 ו- 2006, אלא שבשנת 2005 תועמד תקרת הפטור על 75% מסכומה לשנת 2004 (כ- 5,600 ₪ לחודש), ובשנת 2006 היא תהא רק 50% מסכום התקרה לשנת 2004 (כ- 3,700 שקל לחודש). כלומר, מי שסך הכנסותיו משכר דירה עולה על 3700 שקל בשנת 2006, ישלם מס על על 2000 שקל.
 
במידה ותיקון חקיקה זה מצביע על המגמה של המחוקק, כפי שנדונה בדיוני וועדת הכספים של הכנסת, בעת הדיון על הארכת החוק, הרי שהביטול המוחלט של הפטור הינו רק שאלה של זמן. 
תקרת פטור של 5600 שקל
מסלול "מס מופחת"
מסלול "מס מופחת"
 
סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, בנוסחו כיום, קובע כי יחיד יהא זכאי לשיעור מס מופחת של 10% בלבד על הכנסתו מדמי שכירות למגורים בישראל, ללא כל מגבלת תקרת הכנסה או מספר דירות מושכרות. זאת בתנאי שהכנסתו של היחיד מדמי השכירות אינה הכנסה מעסק.
 
הסעיף יחול רק אם שילם היחיד מקדמה בשיעור זה (10%) במהלך השנה או ששילם את המס החל תוך 30 יום ממועד קבלת ההכנסה.
 
כנגד סכומי ההכנסה מדמי שכירות, לגביה מבוקש שיעור מס מוקל זה, לא יתאפשר ניכוי הוצאות כלשהן, אולם יחד עם זאת, בעת מכירת הדירה, יתווסף לסכום התמורה יראו כאילו נתבעו הוצאות הפחת בפועל, כך שסכום הפחת שניתן היה לתבוע ייתוסף לסכום התמורה.
 
בהקשר זה נציין כי בעת המכירה תתכן האפשרות לקבלת הפטור "הרגיל" ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים, בהתקיים התנאים לפטור זה - כגון תקופת "צינון" בת ארבע שנים בין מכירת הדירה למכירת דירה קודמת.
 
מסלול "מס מלא"

בהתאם להוראות מסלול זה, הכנסות משכ"ד, יחויבו במס בשיעורים הרגילים, הקבועים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, לפי מדרגות המס מ- 30% ועד 49% ליחיד בשנת המס 2004 ואילך (שיעורי המס במגמת ירידה עד לשנת המס 2008). מסלול זה הינו מסלול "ברירת המחדל" והוא מאפשר ניכוי הוצאות מלא ככל שהללו יצאו בקשר עם ההכנסה מהשכרת הנדל"ן.
 
סעיף זה מתאים למי שהוצאותיו מהשכרת הדירה (פחת, מימון, אחזקה וכדומה) גבוהות מאד, וכן למי שהכנסותיו מהשכרה נובעות מדירה או נכס מקרקעין שאינם משמשים למגורים.
תמונות
מינויים
ביטוח
דעות
נתוני בורסה
בארץ
צרכנות
שוק ההון
  מדד הגולשים
הנדל"ן לא מתקרר:...
                  34.64%
לא מורידים את...
                  11.8%
"אנחנו נשתה קולה"
                  9.65%
עוד...

צרכנות
מגהצים יותר: זינוק של 10% בסך הרכישות בכרטיסי אשראי  
תווי שי - הנחה שעולה ביוקר  
בעקבות המיתון: השי לחג מתכווץ  
עוד...