א. כללי מעריב - הוצאת מודיעין בע"מ וזרוע האינטרנט - "nrg מעריב" (להלן לשם הנוחות - "nrg מעריב") מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתרים כהגדרתם להלן ומקווים שהשימוש בהם עונה על ציפיותיך. בטרם גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון רכישה, תגובה לכתבה או השתתפות במשחק או בפעילות אינטראקטיבית אחרת, הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בין השעות 9:00-17:00 בטלפון 03-5638795 או בדואר אלקטרוני editor@nrg.co.il. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ב. מונחים הגדרות למונחים המפורטים להלן, תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות המופיעה בצידם,
אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
"אתרי מעריב" או "האתרים" - אתר nrg מעריב, לרבות הדומיין www.maariv.co.il , ו- www.nrg.co.il; אתר לוח nrg; אתר הלימודים וכו';
"המשתמש" או "הגולש" - גולש המשתמש באתרי מעריב בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולרית. "החברה" - מעריב הוצאת מודיעין בע"מ או זרוע האינטרנט - "nrg מעריב" לפי העניין.
"תכנים" או "מידע" - התכנים המופעים באתרים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, ישומים, עיצובים וכו'.
"היישום החיצוני" - (widgets) יישום ו/או תוכנה הניתנים להורדה מהאתרים לצורך שימוש באתרים אחרים והכוללים הפניה ו/או תכנים מתוך האתרים.

ג. מידע ותכנים באתרי מעריב

 1. המידע והתכנים באתרי מעריב כוללים תכנים מקוריים שפורסמו לראשונה באתר nrg מעריב ו/או תכנים שמקורם במהדורות המודפסות של קבוצת מעריב ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים.
 2. החברה משתדלת שהמידע יהיה מדויק אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של החברה ו/או צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שערי מניות, שער חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו'.
 3. על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלכלית בהסתמך על התכנים, לדוגמא: בטרם ביצוע פעולה רכישה מאתר מסחר אלקטרוני יש לקרוא את ההוראות הרלוונטיות או לבדוק את המחירים המוצעים, או בטרם ביצוע פעולה במט"ח יש לוודא את נכונות המידע במקורות נוספים.
 4. בנוסף, קיימים באתר תכנים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות תכנים פירסומיים וקישוריות link, תגובות וצ'טים (להלן - "תכנים של צדדים שלישים").
 5. הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

ד. זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל הזכויות שמורות לחברה. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני - יהיו קניינה של החברה בלבד .
 3. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; איחסון בארכיון; תירגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.

ה. פירסום

 1. המשתמש מסכים שהחברה תכלול פרסום באתרי מעריב, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:pop up ; פירסום קולי; וידאו וכו'.
 2. המשתמש מסכים בזאת, כי החברה תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פירסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור. להרחבה ראה פרק יג' לתנאי שימוש "מדיניות הפרטיות של החברה".

ו. גביית תשלומים

 1. החברה מספקת את השירותים והמידע באתר ללא גביית תשלום בשלב זה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במידה והחברה תחליט לגבות תשלום כאמור בסעיף ו'1 לעיל, תינתן על כך הודעה באתר.

ז. מידע שנמסר על ידי גולשים

 1. החברה מאפשרת לגולשים בחלק מהאתרים למסור מידע ותכנים כגון: תגובות לכתבות, צ'טים (להלן - "התכנים של הגולשים").
 2. הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים של הגולשים שיוזנו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פירסום.
 3. הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולשים שנמסרו על ידו וזאת לשלילת אחריות החברה. בנוסף מתחייב הגולש לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת הוראות החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונה של החברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
 4. הגולש בביצוע פעולת מסירת התכנים של הגולשים לאתר מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה בעצם מסירת התכנים לnrg מעריב לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מאתרי מעריב ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה.
 5. כדי למנוע הפרתם של תנאי השימוש באתר כל גולש המפרסם תגובית יזוהה ברבים על ידי פרסום ה-IP שלו. האתר יהיה רשאי לסנן ולמחוק תגוביות שיימצא כי אינן עומדות בתנאי השימוש באתר.

ח. השימוש בתכני האתרים וביישום החיצוני
במקרה בו ירצה אתר חיצוני לאתרי מעריב לעשות שימוש כלשהו בתכנים כהגדרתם בתקנון זה, יוכל אתר זה (להלן "האתר המפנה") לבצע הפניות ולעשות שימוש בתכנים באופן המתואר להלן:

 1. האתר המפנה רשאי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר nrg אך ורק באמצעות הפניה, אשר תכלול קישור ("לינק") אל התוכן המלא שבאתרי מעריב, כאשר ההפניה תיעשה על דרך שימוש של האתר המפנה בכותרת התכנים המופיעה באתרי מעריב ו/או ביישום החיצוני, כמפורט להלן, באופן שכאשר הגולש יקליק על גבי אחת מדרכי ההפניה שצוינו לעיל, ייווצר קישור ישיר למקור התוכן באתרי מעריב, מבלי שהאתר המפנה יצור מסגרת ו/או רקע ו/או יוסיף כל תוספת כלשהי לאתרי מעריב ו/או יגרע פרט כלשהו מאתרי מעריב, כי אם יפנה ישירות לאתר nrg (להלן "ההפניה"). "כותרת" – כותרת ראשית ו/או כותרת משנה ו/או משפט מכתבה ובלבד שאורכו לא יעלה על שתי שורות.
 2. למען הסר ספק, ההפניה תופיע באופן זהה לזה בו היא מופיעה כחלק מהתכנים באתרי מעריב אליהם היא מפנה ולא ייעשה כל שינוי בהפניה, ובכלל זה תיקון ו/או עריכת הטקסט ו/או שינוי קוד המחשב של היישום החיצוני ו/או שינוי בתוכן או עיצוב היישום החיצוני ו/או כל שינוי אחר.
 3. האתר המפנה יציין בהבלטה לצד הכותרת אשר תופיע באתרו את הכיתוב "nrg מעריב" וכן גם את הלוגו של nrg מעריב אשר יקשרו לדף הבית של אתר nrg. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בשימוש בשם "nrg מעריב" ו/או בלוגו של nrg מעריב כדי להעניק לאתר המפנה כל זכות בסימנים אלה, למעט ההיתר לעשיית שימוש בהם לצד ההפניה כמפורט לעיל. במקרה של שימוש ביישום החיצוני, יציג אותו האתר המפנה בעיצוב המדויק כפי שהתקבל בעת הורדת היישום החיצוני מאתרי מעריב ובכלל זה הצבעים, הגודל, הגופנים וכיו"ב.
 4. באחריותו המלאה והבלעדית של האתר המפנה יהיו כל התכנים המפורסמים במסגרתו, לרבות הכותרת ו/או התמונה שתילקח על ידו מאתר nrg ו-nrg מעריב לא תהיה אחראית בכל דרך כלשהי לכל תוכן מכל סוג שהוא המתפרסם באתר המפנה. מבלי לפגוע באמור לעיל האתר המפנה לא יהיה רשאי לשמור כותרת ו/או תמונה של אתר nrg ויציגם רק בדרך המפורטת בתקנון זה.
 5. האתר המפנה מצהיר כי בעשייתו שימוש בתכנים כהפניה כאמור בתקנון זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אין בהם כדי להפר כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני, או כל זכות קניינית אחרת של צדדים שלישיים, וכי אין בתכנים המתפרסמים במסגרת האתר המפנה כדי להוות לשון הרע ו/או פרסומי תועבה ו/או כל פרסום אסור על פי דין, וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע התחייבויותיו על פי תקנון זה.
 6. nrg מעריב לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לחומרים המתפרסמים באתר המפנה וכן איננה אחראית לכל נזק או שינוי כלשהם אשר יגרמו לאתר המפנה אם כתוצאה ואם ללא קשר לשימוש האתר המפנה בהפניה ו/או ביישום החיצוני.
 7. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה ומכל סעד אחר העומד ל-nrg מעריב לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, ישפה האתר המפנה את nrg מעריב, על פי דרישתה הראשונה של nrg מעריב, בגין כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל-nrg מעריב ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות בהליך כאמור, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתוגש נגד nrg מעריב ו/או מי מטעמה בגין חומרים שהתפרסמו באתר המפנה.
 8. nrg מעריב תהיה רשאית, בכל זמן ומועד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לעשות שינוי ביישום החיצוני וזאת בלבד שלא ישתנה תוכן ההפניה ו/או תוכן היישום החיצוני כפי שהציב אותם האתר המפנה באתר המפנה.
 9. האתר המפנה מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות כל זכות מזכויותיו על פי תקנון זה. בכלל זה מובהר בזאת כי האתר המפנה לא יעביר את היישום החיצוני לכל אתר אחר ויעשה בו שימוש אך ורק באתר המפנה.
 10. תוקף אישור nrg מעריב לשימוש בהפניה כהגדרתה בתקנון זה הינו ללא הגבלה. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי nrg מעריב רשאית בכל זמן ומועד שבו תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את אישורה להצגת ההפניה ובכלל זה לחסום ולמנוע את יצירת ההפניה ואת תוקפה.

ט. תקלות ואבטחת מידע

 1. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.
 2. המשתתף מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיף ח'1 לעיל, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף ח'1 לעיל והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

י. שינויים בתקנון זה החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הוראות תקנון. במידה והשינוי בתקנון הינו מהותי או נוגע למידע אישי שנמסר על ידי הגולש, תפורסם על כך ידיעה באתר nrg מעריב.

יא. התיישנות המשתמש באתרים מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

יב. הגבלת אחריות מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של החברה מאחריות, וכי כל הגבלה על האחריות של מעריב ומנהליו, הכוונה גם להגבלת של נושאי משרה בחברה ו/או בחברה האם.

יג. סמכות שיפוט ודין סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

יד. מדיניות פרטיות, רישום לאתר וקשר עם הגולשים

 1. החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתרי מעריב כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצויינו במפורש. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתרים ו/או חלק מהם, כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת.
 2. החברה תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתרי מעריב במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאחד או יותר מן האתרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
 4. הנתונים שימסור הגולש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע של החברה הרשום כדין.
 5. הגולש זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן הינך מתבקש לפנות אל מזכירות nrg מעריב בשעות העבודה בין 17:00-09:00 בטלפון 03-5638795 או בדואר אלקטרוני editor@nrg.co.il.
 6. החברה משתמשת באתרים בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, ובלבד שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.
 7. החברה תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים, והגולש מתיר לחברה לבצע את הפעולות הבאות:
  1. לשלוח דואר אלקטרוני לגולש אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלבנטיים אחרים לגלישה באתר. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו;
  2. לשלוח מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (news letters) וזאת לגולשים אשר יסכימו מעת לעת, לקבל מהדורות אלו. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו. הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני שכתובתו editor@nrg.co.il;
  3. לשלוח חומר פירסומי לגולשים אשר הסכימו מעת לעת לקבל חומר כאמור. הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני שכתובתו editor@nrg.co.il;
  4. ביצוע מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה על ידי החברה ו/או מי מטעמה. מחקרים כאלו יהיו ללא פרטים אישים של הגולש;
  5. הגדרה אישית של התכנים ו/או הפירסום אליו יחשף הגולש בעת הגלישה באתר;
  6. לאפשר לגולש לרכוש של מוצרים ו/או שירותים ו/או ליטול חלק במשחקים ו/או פעילות אינטראקטיבית אחרת;
  7. כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק ו/או להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא החברה לנכון.
 8. החברה לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובות מגורים של הגולש לצדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".
 9. הגולש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות"). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן - אקספולרר ו/או נטסקייפ (או אחרות) , ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.
 10. החברה מפעילה מעת לעת שירותים מתן פירסומות עם צדדים שלישים חברות פירסום אינטראקטיביות הגולש מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

הגולש ו/או המשתמש באתרי מעריב ובתכנים שלהם מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.