תלדה דיל רקוב לכ ךל הכחמ בירעמ
.םויה תא ךל תונשל לוכי אוה לבא ,ןטק קוניפ הז
,טרופסה,הלכלכה ירודמ
יכה .דועו רודיבה ,הנפואה
םע ,ןכדועמ יכה ,םדקומ
תורישי ,רתויב בוטה תורישה
! דחוימ חילש םע םכילא
רבעמ רקוב לכ ירטו םח בירעמ
,םייניעה תא םיחקופ .תלדל
,בירעמ םיחתופ
,תוירט יכה תושדחה םע
.תורכיה יריחמו הריחבל תונתמ ,תוידוחיי תופרטצה תונתמ ,ףסונב
03-9638500 :וישכע ורשקתה וא םיטרפה תא ואלמ
(לארשי ןועש) 9:00 - 17:00 תועשה ןיב 03-9638544 :ץראב "ל"וח םייונמ" 'חמ ןופלט
"הקירמא בירעמ" םייונמ תנמזהל ןופלט
212 - 4311197/3091
הדיל ךיראת   * החפשמ\םש
* רוזא\בושי   תבותכ
* e-mail   * ןופלט
הבקנ   רכז   * םינותיע יגוס
תועדוהו םינוכדע לבקל חמשא ןכ